Problemen lezen / spellen

Goed kunnen lezen en spellen is van uitermate groot belang in de schoolloopbaan van kinderen en de maatschappij waarin wij leven. Het goed kunnen lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling. Door te lezen leert het kind veel op het gebied van woordenschat, grammatica, zinsbouw en spelling.
Lezen draagt ook bij aan het verbeteren van de concentratie, de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van het wereldbeeld van kinderen.

Er is veel onderzoek gedaan naar het belang van lezen. Wat kennisfeitjes op een rij:

  • Kinderen die veel lezen, scoren hoger op de Cito-toetsen taal, rekenen en studievaardigheden (Kortlever & Lemmens, 2012).
  • Kinderen die veel lezen, zijn beter in begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijven (Bus & Mol, 2011, Krashen, 2003).
  • Kinderen die veel lezen, kennen meer woorden. Wie iedere dag een kwartier in een boek leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren (Bus & Mol, 2011; Nagy e.a., 1987). Dat is evenveel als het aantal woorden dat kinderen leren door woordenschatinstructie op school.
  • Kinderen van ouders die zelf veel lezen en die met hun kind praten over boeken, komen verder in het onderwijs (Notten, 2011). 

Ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen heeft moeite met technisch lezen en spelling. Toch hebben deze leerlingen lang niet allemaal dyslexie. Wanneer de extra hulp die op school is aangeboden onvoldoende resultaat oplevert, kan logopedie worden ingeschakeld. Een logopedist benadert de problematiek die het kind ervaart vaak vanuit een andere invalshoek. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een onderliggend taalprobleem of een probleem met de auditieve verwerking (waarneming en verwerking van informatie die via het gehoor binnenkomt). De logopedist zal dit middels onderzoek in kaart brengen.

problemen lezen

Behandeling lees- en spellingsproblemen

De behandeling van lees- en spellingsproblemen wordt methodisch aangepakt. Er wordt binnen Logopediepraktijk Marisplein gewerkt met onder andere de volgende methodieken:

- Taal in Blokjes
- KweC methodiek
- Acoustic Pioneer

Vergoeding

Op het moment dat er een dyslexieverklaring is afgegeven, wordt logopedische behandeling op het gebied van lezen en spellen niet vergoed door de zorgverzekeraar.